Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informationer om adfærd og tiltag

Hvis du er smittet / If you are infected

Kære alle / Dear all

For at undgå smittespredning i Symbion Community beder vi igen alle virksomheder, såvel som deres medarbejdere, om at holde afstand, spritte af ofte og generelt sikre høj hygiejne i fællesarealer, ved frokost  buffeten, ved kaffemaskiner osv.

Såfremt man konstateres smittet, bedes nedenstående retningslinjer fulgt så Styrelsen for Patientsikkerhed (https://stps.dk/da/) kan starte smitteopsporing og kontakte de personer som den smittede har været i nær kontakt med. Symbion kan ikke kræve at få besked om evt. smittede personer grundet GDPR lovgivningen, hvorfor vi henviser til STPS for mulig smitteopspring, også i Symbion Community.  

Skulle man have været i nær kontakt (barn, kæreste, ægtefælle etc.) med en konstateret smittet, henstiller vi til at man arbejder hjemmefra ind til en resultatet af en test foreligger.     

Hvis du er smittet
Skulle du eller en person i virksomheden blive smittet, skal du informere din arbejdsgiver, så du sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed (https://stps.dk/da/) kan udføre infektionsopdagelse i forhold til de mennesker, som den smittede har været i kontakt med og blive enige om hjemmekarantæne. Symbion assisterer i dette arbejde i det omfang, det kræves af Styrelsen for Patientsikkerhed, og vil kommunikere til lokationen så snart og i den form, der er aftalt med Patientsikkerhedsstyrelsen.

__________________________________

ENG.
To avoid spread of infection in the Symbion Community, we again ask all companies, as well as the employees, to keep your distance, wash your hands/use hand sanitizer frequently and generally ensure high hygiene in common areas, at the lunch buffet, at coffee machines etc.

If you get infected, please follow the guidelines below so that the Danish Patient Safety Authority (https://en.stps.dk/en/) can start infection detection and contact the people with whom the infected person has been in close contact. Symbion cannot demand to be notified of any infected persons due to GDPR legislation, which is why we refer to STPS for possible outbreaks of infection, also in the Symbion Community.

Should you have been in close contact (child, boyfriend/girlfriend, spouse, etc.) with an infected person, we recommend that you work from home until a result of a test exists.

If you are infected
Should you or a person in the company be infected, you must inform your employer so that you, together with the Danish Patient Safety Authority (https://en.stps.dk/en/), can carry out infection detection in relation to the people with whom the infected has been in contact and agree on home quarantine. Symbion assists in this work to the extent required by the Danish Patient Safety Authority, and will communicate to the location as soon as and in the form agreed with the Danish Patient Safety Authority.

De bedste hilsner / Best regards
Symbion

Nye restriktioner i kantinen / New restrictions in the canteen

Som følge af det stigende smittetryk er vi nødsaget til at justere adgang og udbud i kantinen for derigennem at sikre afstand.

Vi implementerer derfor en række tilpasninger og restriktioner som får effekt fra på torsdag den 10. september:

 • Vi indfører reservationer, så den enkelte virksomhed får tildelt et tidsrum, hvori de kan benytte kantinen
 • Vi henstiller til, at man bruger hele huset til at spise frokost, f.eks. coworking-cafeen, fællesborde på etagerne, eventcaféen (såfremt der er plads) m.m.
 • Buffetområdet opdeles mere og der laves større afstand mellem fade – dette betyder at der i den kommende periode vil være et smallere udbud af pålæg i den kommende periode
 • Der kan bestilles sandwiches på mad@symbion.dk – bestillingen skal være os i hænde senest dagen før klokken 12.
 • Der er sprit/rengøringsmiddel og papir tilgængeligt i spiseområdet, så man kan spritte bordet af før brug
 • Eksterne gæster må ikke benytte kantinen. Ved eventuelle frokostmøder med eksterne gæster kan der bestilles mad via mad@symbion.dk, som kan spises i eventcaféen (såfremt der er plads).

Vi vender tilbage i løbet af onsdagen med en fordelingsplan, for hvilket tidsrum den enkelte virksomhed/gruppe har fået tildelt.

_________________

ENG.
Due to the corona reproduction rate, we have adjust access and supply in the canteen to thereby ensure social distancing.

We are therefore implementing a number of adjustments and restrictions, which will take effect from Thursday September 10:

 • We introduce reservations so that the individual companies are allocated time spans in which they can use the canteen
 • We recommend that you use the whole house for lunch, e.g. the coworking café, shared tables on the floors, the event café (if it is vacant) etc.
 • The buffet area is divided more and a greater distance is made between dishes – this means that in the coming period there will be a narrower range of cold cuts
 • Sandwiches can be ordered at mad@symbion.dk – the order must be placed no later than the day before at 12 noon.
 • There is spirits/cleaning detergent and paper available in the dining area, so you can wipe the table before use.
 • External guests may not use the canteen. Lunch meetings with external guests, if any, can take place by ordering food via mad@symbion.dk and dining can take place in the event café (if it is vacant).

We will return during Wednesday with a distribution plan for which period the individual companies / groups have been allocated.

De bedste hilsner / Best regards
Symbion